Oppdrag Ny enebolig

Oppdrags­giver Privat

Sted Oppegård

Status Ferdigstilt 2017

Vinkelveien 7 er en tomt med mye fjellformasjon og er av skoglig karakter. De naturgitte og topografiske forholdene stilte høye krav til tilpasning, og preget i sterk grad disponeringen av eiendommen. Det å i stor grad bevare tomtens topografi, trær og skogsbunn var vesentlig.

Boligvolumet ble plassert inn i kollen med en grunnform som samsvarte med tomtens byggebegrensninger. Tomten har et relativt flatt parti oppe ved atkomstsonen og hovedinngangen med innkjøring fra Vinkelveien nord på tomten, før den faller kraftig av mot vest.

Huset er delt i to volumer: Hovedvolumet over tre plan er plassert helt syd på tomten på tvers av koteretningen. Vinkelrett på dette ligger soveromsfløyen på ett plan og henvender seg mot nord og vest. Oppdelingen i ulike volumer demper opplevelsen av husets størrelse og gjør at det føyer seg inn i landskapet, samt tilpasser seg tomtefallet. Carport og sportsbod er selvstendige volumer som hører til helheten med atkomst på høyden nord på tomten.