Illustrasjon av Ole A. Krogness, se http://www.perspektiver.no

Illustrasjon av Ole A. Krogness, se http://www.perspektiver.no

Illustrasjon av Bjørbekk & Lindheim

Illustrasjon av Bjørbekk & Lindheim

Oppdrag Skisseprosjekt

Oppdrags­giver Oppegård Kommune

Sted Greverud

År 2014

I forbindelse med reguleringsarbeidet på Greverud Senter utarbeidet kommunen som eier av byggefelt E et programprosjekt for ny sykehjemsutvidelse av Greverud sykehjem.

En utvidelse med 64 sykehjemsplasser fordobler sengekapasiteten til 128 plasser. Dette medfører tilsvarende kapasitetsøkning av beboere, pårørende, ansatte, aktivitetstilbud, parkering, varelevering og transport. Det har vært viktig med en god organisering av bebyggelsen for å få en arealeffektiv og rasjonell utnytting/bruk av fellesfunksjoner, drift og transportlinjer.

Foruten 64 pasientplasser ble det også tilrettelagt for tilsammen 18-20 omsorgsboliger, dagsenter og en ny sentral adkomst for hele det samlede anlegget.

Byggefelt E har en sterkt kileformet tomteform med snittbredde på 30 m og en lengde på 145 m innenfor reguleringsplanens byggegrenser. Bebyggelsen er tenkt som en tilliggende fløy som strekker seg langs hele østsiden av eksisterende sykehjem for optimal nærhet og samordning. Person- og kjøreadkomst er foreslått etablert som et felles mottaks-og publikumssenter med en sentral hovedinngang som tar i mot og fordeler trafikken til/fra og mellom avdelingene i anlegget. Fellesfunksjonene er lagt sentralt og betjener interne desentraliserte funksjoner og avdelinger for alle plan.